URBANO OBSOTELJE

Projekt: URBANO OBSOTELJE
Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner: OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Projektni partnerji: OBČINA PODČETRTEK, OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;«
 • Ukrep: »4.1. Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga;«
 • Cilj: »4.1.2. Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog.«

Namen operacije je izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanihinfrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdrav življenjski slog in vpromocijo operacije in njenih vrednot – te so: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga,rekreacija in športno udejstvovanje.

Predvideni rezultati operacije:

 1. a) na področju infrastrukturnega urejanja:
 • prvi »Skate park« na območju LAS – poligon bo namenjen ekstremnemu rolanju, rolkanju ter spretnostnemu kolesarjenju.Sestavljen bo iz asfaltne podlage in različnih objektov, kot so krivine, klančine, objekti za preskakovanje ter objekti zadrsenje (Občina Rogaška Slatina);
 • stranski dostop v Športno dvorano Rogaška Slatina, z zunanjo invalidsko klančino, ki bo gibalno oviranim osebam končnoomogočila dostop v nadstropje dvorane (Občina Rogaška Slatina);
 • polnilna postaja za električne avtomobile (Občina Rogaška Slatina);
 • fitnes na prostem za športno aktivne generacije, fitnes na prostem za starejše odrasle in učilnice na prostem (ObčinaPodčetrtek).
 1. b) na področju t.i. mehkih vsebin:
 • animacijske delavnice na temo skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v urbanih okoljih, ki je ključnega pomena zazdrav življenjski slog – izvajanje v naseljih Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje (OKP);
 • vključene javnosti – informiranje in komuniciranje o operaciji bo izvajalo društvo PGD Steklarna.

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledečecilje: vzpostaviti pogoje za aktiven življenjski slog; vzpostaviti pogoje za medgeneracijsko druženje; povezovati v skupnepromocijske aktivnosti ter mreženje v urbanih območjih; varovati okolja ter blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje;spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti; razvijati nove turistične produkte in vlagati v podporno infrastrukturo.

Cilji operacije:

 • Spodbuditi zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga med lokalnimi prebivalci, predvsem ranljivimi skupinami;
 • Povečati dostopnost do storitev na lokalni ravni ob podpori naložb.

Povezave: